Chuyên sản xuất và kinh doanh:
- Gốm sứ chịu nhiệt:
  - Chén đúc
- Các phụ kiện lò gốm sứ
- Các thiết bị và máy móc dùng trong ngành Labo Nha khoa và Kim hoàn
- Nguyên liệu labo Nha Khoa (Phân phối độc quyền sản phẩm của Protechno Tây Ban Nha)
- Các máy móc khác
- Các mũi mài kim cương (VarenKor-Thụy Sĩ)
Specializing in manufacturing & selling:
- Refractory ceramics:
  - Crucibles
- Parts for ceramic furnaces
- Equipment & machines for dental laboratory & jewellery
- Dental laboratory products (exclusive distributor of Protechno Spain)
- Other machines
- Diamond burs (VarenKor-Switzerland)
Se spécialisant dans la fabrication & la vente:
- Des produits céramiques réfractaires:
  - Creusets
- Accessoires pour les fours céramiques
- De I'quipement & machines pour laboratoire dentaire & joaillerie
- Des produits pour laboratoire dentaire (distributeur exclusif de Protechno-Espagne)
- Autres machines
- Fraises diamanteés (VarenKor-Suisse)